Εντολές συσκευών

Εντολές συσκευής για χρήση API ή σε LAN

Lefteris Chatzipetrou

Τελευταία Ενημέρωση 2 χρόνια πριν

Σε αυτή την ενότητα μπορούμε να δούμε τις εντολές που μπορούν να σταλούν στη συσκευή. Το κενό διάστημα και τα σημεία στίξης είναι σημαντικά.

Οι αποκρίσεις της συσκευής έχουν τη μορφή: [{response_data}, "ERROR"]]

Τα response_data εξαρτώνται από την εντολή και το "ERROR" εξαρτάται από το σφάλμα που παρουσιάστηκε. Το σφάλμα είναι ένα κενό αλφαριθμητικό εάν δεν υπάρχουν σφάλματα.

Κατάσταση συσκευής

R είναι ένα λεξικό με αναγνώσεις συσκευών.

O είναι ένας κατάλογος τιμών εξόδου. Ο δείκτης στη λίστα είναι ο δείκτης της εξόδου, οι τιμές εξόδου βρίσκονται στο εύρος [0, 255] και έχουν διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τον τύπο εξόδου. Για τις εξόδους on/off, για παράδειγμα, 0 σημαίνει off και > 0 σημαίνει on.

E είναι ένας κατάλογος συμβάντων. Ο δείκτης στη λίστα είναι ο δείκτης του συμβάντος. Οι τιμές στη λίστα είναι η χρονοσφραγίδα unix του τελευταίου συμβάντος.

T είναι ένας κατάλογος χρονοδιαγραμμάτων.

S είναι ένα λεξικό ρυθμίσεων της συσκευής.

Μετρήσεις συσκευής

P: Ενεργός ισχύς σε Watt

P_: Εκτιμώμενη ενεργός ισχύς σε Watts

E: Ενέργεια σε Watt*δευτερόλεπτα, μονοτονική

E2: Ενέργεια σε Watt*δευτερόλεπτα, δεύτερος μετρητής (για νυχτερινή/εποχιακή χρέωση), μονοτονικός. Επιλογή μετρητή με χρονοπρογραμματισμό

Q: Άεργος ισχύς σε VAR

V: Τάση σε Volts

I: Ρεύμα σε mA

T: Θερμοκρασία σε 0,01Celsius (2500 είναι 25 βαθμοί C)

GI: Γενική ψηφιακή είσοδος

Για τον πλήρη κατάλογο δείτε το https://hamsystems.eu/res/doc/readings.json

READ

Μορφή `READ`

Λήψη της κατάστασης της συσκευής readings(R)/outputs(O), rssi,id

Παράδειγμα: [{"untime":"1551704369.267","id":"HAM 1","rssi":"-58","R":{"E":66960000,"P_":0,"GI":1,"E2":0},"E":[0],"O":[255],"family":"12","serialno":"12:152","disconnected":false},""]

WRITE

Μορφή `WRITE index,value`

Θέτει την κατάσταση εξόδου στο index στο value

Παράδειγμα: WRITE 0,255, θέτει την έξοδο 0 σε 255 (fully on)

STAT

Μορφή `STAT`

Λήψη πληροφοριών συσκευής

[{"serialno":"12:152","uptime":442364,"version":"0.8.39","hostname":"HAM 1","ip":"192.168.20.103","mac":"5c:cf:7f:ae:94:fe","untime":"1551707144.926","family":"12","disconnected":false},""]

TIMED

Μορφή `TIMED index,start,interval,duration,output_index,output_value`


"Set schedule index" είναι ο δείκτης στον πίνακα Schedule start είναι η έναρξη του προγράμματος σε UNIX timestamp (δευτερόλεπτα) σε UTC interval το διάστημα σε δευτερόλεπτα που επαναλαμβάνεται το πρόγραμμα, 0 για καμία επανάληψη. 

"High bits set weekday mask duration" η διάρκεια του προγράμματος, μετά την οποία η έξοδος θα τεθεί στο 0 output_index η έξοδος στην οποία θα τεθεί η τιμή, αρνητική για την επιλογή μετρητή ενέργειας output_value η τιμή στην οποία θα τεθεί η έξοδος.

RTIMED

Μορφή `RTIMED`

Ανάγνωση χρονοδιαγραμμάτων. Τα χρονοδιαγράμματα διαβάζονται σε έναν πίνακα από πίνακες όπου ο δείκτης του πίνακα "T" είναι ο δείκτης TIMED και κάθε πίνακας χρονοδιαγραμμάτων έχει τη μορφή [index,start,interval,duration,output_index,output_value] όπως περιγράφεται παραπάνω.

SET

Μορφή `SET "key", "value"`

Ορισμός τιμής ρύθμισης

RSET

Μορφή `RSET`

Ανάγνωση ρυθμίσεων

Αποστολή εντολών από το LAN

Για να μπορείτε να στέλνετε εντολές από το τοπικό δίκτυο, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή "Allow LAN commands" από τις προηγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή `SET "iALC",1`.

Σημειώστε ότι αν ενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στο τοπικό σας δίκτυο μπορεί να στείλει εντολές στη συσκευή σας, γι' αυτό και η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Επειδή οι συσκευές λειτουργούν μόνο με DHCP, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τη δέσμευση MAC στο AP/Router σας.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Σε 1 από 1 άρεσε αυτό το άρθρο

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια; Στείλτε Μας Μήνυμα